مرکز هیپنوتیزم کابوک

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

در این مبحث فهرست تمریناتی را که در حالت اول می‌توان با معمول انجام داد از نظر خوانندگان محترم می‌گذرانم و می‌توانند با توجه به آنها خودشان مشق‌های مفیدی را ابداع نمایند. در هر صورت انجام این تمرینات برای تقویت نیروی مغناطیسی و قدرت تلقین لازم می‌باشد و به ترتیب باید آنها را تمرین کرد کرد تا موفقیت کاملی به دست آورد.

تمرینات دگر هیپنوتیزم

یقین دارم کسانی که می‌خواهند این دانش  را یاد بگیرند تمرینات ابتدایی را که عبارت از ورزش  و تنفس و غیره است، مرتباً یاد گرفته روزانه ساعتی را مشغول انجام آنها می‌باشد، زیرا توفیق با آنانی است که نکته به نکته تمرینات این مبحث را تجربه کرده کرده مباحث مختلف آن را دقیقاً مطالعه و یاد گرفته باشند، حال می‌پردازیم به گزارش فهرست تمرینات حالت اول که انجام آنها برا مبتدیان لازم و ضروری است.

تمرینات هیپنوتیزم در خواب

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

تست آزمون تلقین پذیری :

۱-    جذب کردن معمول به چهار سمت عقب و جلو- راست و چپ

۲-    از حال تعادل  انداختن معمول

۳-    مجبور کردن معمول به باز نمودن دهان و منع از بستن آن، «انگشتان دست و چشم و غیره نیز به ترتیب دستور بالاست»

۴-    مجبور کردن معمول به تعامل عامل «گردیدن دور میز، عقب عقب رفتن معمول  در این ردیف است»

۵-    چسبانیدن دو دست معمول به هم «به روی میز، به دست عامل، به دیوار و غیره»

۶-    مجبور کردن معمول به چرخانیدن دست و یا پا و سر

۷-    خشک کردن دست و  پای معمول  «منع از نشستن،  منع از برخاستن، منع از برداشتن چیزی، منع از بلند کردن بازو و پا و غیره

۸-    مجبور کردن معمول به سنگین شمردن چیزی سبک

۹-    تغییر دادن احساسات معمول «ذائقه، شنوایی، بینایی،  شامه، لامسه» (حال هر یک از تمرینات فوق را با دستورات لازم شرح می‌دهم)

۱-  جذب کردن معمول به چهار سمت عقب، جلو، راست، چپ:

معمول را روی صندلی بنشانید، و او را تحت سلطه آمرانه خود بگیرید، بعد از سر پا نگهداشتن، دست‌هایش را در کف دست‌های خود طوری  می‌گیرید که کف دست شما و معمول به هم متصل باشد. بهتر آن که دست‌های شما در زیر واقع شوند، نگاه خود را در ریشه چشم معمول معطوف داشته بعد از چند دقیقه با ایمان قوی و اراده‌ی تزلزل ناپذیر تلقین می کنید: «اکنون دست‌های خود را به طرف شما نزدیک می کنم، سنگینی بدن شما به طرف عقب می‌افتد»

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

یا در پشت سر معمول قرار گرفته  دو دست خود را روی شانه‌های وی قرار داده و تلقین می‌کنید: «هر وقت دست‌هایم را به طرف  عقب کشیدم  به طرف عقب جذب خواهید شد».

بیشتر بدانیم
پاکسازی و فعال کردن چاکرای هفتم

آهسته دست‌های خود را عقب می‌کشید، به تلقینات خود ادامه می دهید تا جذب  شود. با این دستور می‌توانید معمول را به سمت جلو و یا راست و چپ جذب کنید، در این تمرینات باید کاملاً حواس عامل جمع باشد طبق چهار عامل اصلی مانیه‌تیزم کار کنید تا خوب و بهتر در معمول موثر واقع شود

۲-  از حال تعادل انداختن معمول

مطابق دستور گذشته معمول را تحت تأثیر قرار داده و تلقین  می‌کنید: «وقتی که اعداد یک تا پنج را به ترتیب  شمارش کردم  در عدد پنج تعادل خود را از دست خواهید داد مثل  مست‌ها تلو تلو خواهید خورد»

یا استکانی را پر از آب  به دست معمول می‌دهید و می‌گویید: «این  استکان پر از شراب تندیست با نوشیدن ان مست خواهید شدو  تعادل خود را از دست خواهید داد»

معمول در نتیجه  تعادل خود را از دست خواهد داد.

۳-  مجبور کردن معمول به باز نمودن دهان و منع از  بستن آن

بعد از تحت تأثیر  گرقتن تلقین کنید: «دهانتان کم‌کم باز می‌شود».

اسرار کنید تا باز شود، می‌توانید به تلقینات خود این جمله را هم اضافه نمایید: «زبانتان به خودی خود از دهانتان بیرون می‌آید» یا می‌توانید تلقین کنید «قادر به بستن دهان نیستید».

یا بعد از بستن دهان می‌گویید: «اکنون دهان شما یواش یواش باز می شود» «قادر به باز کردن دهان نیستید»

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

می‌توانید  همین تمرینات را با انگشتان دست معمول اجرا نمایید و یا می‌توانید تلقین کنید: «چشم‌هایتان به خودی خود بسته می‌شوند قادر به باز کردن انها نیستید» همین‌طور می‌توانید تلقین نمایید: «قادر به بستن چشم‌ها نیستید»

بیشتر بدانیم
خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

۴-  مجبور کردن معمول به تعاقب عامل

معمول را بعد از تحت تأثیر گرفتن تلقین نمایید: «اکنون شما به طرف من جذب می‌شوید قادر رفتن به طرف دیگر نیستید». بعد از جذب شدن چند قدم خودتان به عقب می‌روید در حالی که به ریشه‌ی چشم‌های او نگاه می کنید اضافه می‌نمایید‌: «بی اختیار  مرا تعقیب خواهید کرد از هر کجا که رفتم به دنبال من خواهید آمد قادر به مخالفت نیستید»

۵-  چسبانیدن دو دست معمول به هم

بعد از این‌که معمول را کاملاً تحت تأثیر قرار دادید، تلقین  می کنید «اکنون دو دست شما به همدیگر جذب و محکم به هم خواهند چسبید  و قادر به باز کردن آنها از همدیگر نیستید». یا به جای ان می‌توانید دست معمول را به دست خود چسبانیده و مثل تلقینات فوق باید عمل نمایید یا این‌که به معمول می‌گویید: «اگر دستت را به دیوار بگذاری دستت به دیوار خواهد چسبید» تکرار کنید تا موفق شوید هم‌چنین می‌توانید تلقین کنید:

«هرگاه دست دیگر را به کمک آن دست ببرید تا از دیوار جدا کنید آن هم به دیوار خواهد چسبید موفق به جدا کردن از دیوار نخواهید شد». همین ‌طور می توانید دست و پای معمول را به روی میز و زمین و غیره بچشبانید، یا بی‌حرکت نگاه دارید.

دیگر با تلقین (مواظب باشید به دیوار نچسبید) معمول محکم به دیوار چسبیده، قادر به حرکت نخواهد بود.

۶-  مجبور کردن معمول به چرخانیدن دست

معمول را در برابرتان روی صندلی می‌نشانید، بعد از تحت تأثیر گرفتن تلقین می‌کنید: «دست‌هایتان را بچرخانید». بعد از این‌که چند دور دست‌ها را چرخاندید این جمله را اضافه کنید «دیگر قادر به نگاه داشتن آنها نیستید» در این صورت معمول قادر نخواهد بود که از چرخش دست‌های خود جلوگیری نماید، یا تلقین می کنید: «اکنون به خودی خود دستتان شروع به چرخیدن خواهد کرد بعد از ده دور چرخش کامل، به خودی خود خواهد ایستاد.»

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

به جای دست می‌توانید سر و یا پای او را با اراده خود به چرخش  بیاورید، می‌توانید معمول را وادارید که ورزش بدنی کند، هر حرکتی که شما انجام دهید جداً از آن تقلید نماید.

 

۷-  خشک کردن دست و پای معمول

بعد از تحت تأثیر قرار دادن معمول، می توانید تلقین کنید: «دستتان را افقی نگه دارید». خودتان پیش رفته با دست راست مطابق دستور پاس ها چند حرکت دست انجام بدهید و بگویید « دست شما خشک شد قادر به تا کردن ان نیستید». تکرار کنید، حتماً دست معمول خشک می‌شود. قادر به تا کردن آن نخواهد بود می‌توانید به جای دست ، پای معمول را خشک کنید و تلقین نمایید: «به روی صندلی بنشینید، به صندلی خواهید چسبید، پا و قسمت پایین بدنتان قاد نیستید حرکت دهید»

بیشتر بدانیم
توجیه علمی انرژی ریکی

به همین ترتیب  می‌توان مانع از نشستن به روی صندلی  شده  و معمول نخواهد توانست که روی صندلی بنشیند.

شیئ را روی میز گذاشته و  می‌گویید «قادر به برداشتن آن از روی میز نیستید» یا می‌توانید در یک آن هر دو دست و پای معمول را خشک کرده و قادر به حرکت دادن آنها نباشد.

۸-  مجبور کردن معمول به سنگین شمردن چیزی سبک

شیئ سبک را به دست معمول داده و تلقین می کنید: «این هر آن سنگین‌تر می‌شود طوری سنگین می شود که قادر به برداشتن آن نخواهید بود»

وزنه‌ای را دست معمول داده می‌توانید تلقین نمایید «وزن این وزنه پاصد گرم است هرگاه به دست دیگر دهید پنج کیلو می‌شود هم‌چنین اگر به د ست اولی بدهید وزنش پانصد گرم خواهد بود»

در نتیجه معمول در دو دست خود، وزن های مختلف احساس خواهد کرد.

۹-    تغییر دادن احساسات معمول

پس از تحت تأثیر قرار دادن معمول می‌توانید:

الف) قندی را به دست معمول داده بگویید: «این قند است اگر به دهانتان بگذارید شیرین آن را احساس خواهید کرد. وقتی بیرون آورده دوباره به دهان بگذارید نمک سنگ خواهد شد. طعم نمک را خواهید چشید چنان‌چه دفعه سوم به دهان بگذارید جز گچ چیز دیگری نیست کاملاً بی طعم است»

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

همین‌طور چیزی را در دفعات مختلف با طعم‌های متفاوت حس خواهد کرد یا می‌توانید آب ساده را به جای شربت به معمول بنوشانید.

ب) دخالت در شنوایی

معمول را می‌توان به وسیله تلقین کر نمود که هیچ صدایی را احساس ننماید. یا تنها صدای شما را بشنود، صدای انفجار گلوله را نیز حتی  در بیخ گوش نخواهد شنید، یا می‌توانید صداهای مختلفی را ایجاد نمایید که اصلاً آن صدا وجود خارجی نداشته باشد. مثلاً می توانید تلقین کنید: «گوش کنید عده‌ای ویولون می‌نوازند چقدر هم عالی می نوازند».

بیشتر بدانیم
هرآنچه در مورد شخصیت ضد اجتماعی باید بدانیم

ج) دخالت در باصره

در چشم نیز می‌توان تصرفاتی کرد مثلاً رنگ سفید را سرخ و سرخ را سیاه به معمول تلقین کنید، یا می توانید بگویید: «چشم‌های خود را ببندید  (وقتی که چشم‌هایش را بست) هر وقت چشم‌هایتان را باز کنید مرا معکوس خواهید دید سرم پایین و پاهایم به طرف بالا است.»

بعد از باز کردن چشم‌ها بپرسید (سرم کدام  طرف است) معمول اشاره به پاهای شما خواهد کرد. تصرف در باصره خیلی سخت است، ولی چنان‌چه شما عاملی نیرومند باشید، مشق و تمرین زیادی بکنید، حتما موفق خواهید شد، می‌توانید اتاقی را چون بهشتی به معمول نشان دهید که چون حقیقی مشاهد نماید.

د) دخالت در شامه

شیشه‌ای را که محتوای آب است به ست معمول داده و تلقین می کنید «این شیشه پر از گلاب است». معمول با بوییدن آن بوی گلاب را  احساس خواهد نمود، می‌توانید بنزین را به جای عطر و اب را به جای بنزین و عطر را به جای امونیاک در معمل تلقین نمایید.

هـ) دخالت در لامسه

با تلقین می‌توانید در حس لامسه نیز دخالت نمایید، مثلاً تلقین کنید «با دست چیز سختی رالمس می‌نمایید» معمول حقیقتاً احساس خواهد کرد یادر احساسات المی می‌توانید بگویید: «دندان شما درد می‌کند»  یا این‌که «دیگر دردی احساس نخواهید کرد»

 

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب

تمرینات پایه و تست های دگر هیپنوتیزم

قسمتی از بدن معمول را می‌توانید بی‌حس کرده در آن عمل جراحی انجام دهید یا سوزنی فرو ببرید، معول احساس درد نخواهد کرد.

می‌توانید بگویید: «دست شما را بی‌حس می‌کنم در آن سوزنی فرو خواهم کرد، دردی احساس نخواهید کرد خون نیز نخواهد آمد»

در تلقینات خود اصرا نمایید چند تا پاس داده سوزن را فرو کنید.

در نمایشگاه‌های عمومی از این عمل استفاده کرده و مانیه‌تیزورها در سالن سوزن  اعضای بدن معمول فرو می‌کنند، باید مبتدیان در نظر داشته باشند که نمی‌توان در وحله‌ی اول بدون تجربه‌ی تمرینات ساده‌ای که ذکر کرده‌ام در بدن یا عضوی از اعضاء معمول سوزن فرو نمود زیرا ممکن است تولید خطر نماید.

در احساسات دیگر چون احساسات سردی و گرمی و غیره نیز می توان دخالت کرد، مثلا می‌توانید تلقین کنید: «تابستان است آفتاب به شدت تمام می‌تابد، دارد هوا کم‌کم گرم می‌شود بدن شما عرق می‌ریزد.»

در این موقع حقیقتاً معمول احساس گرما خواهد کرد به طوری که عرق از سر و رویش جاری خواهد شد، هم‌چنین است تلقین سرما و غیره.

ده ها تکنیک پیشرفته هیپنوتیزم و عمیق کردن خلسه را در پکیج خلسه عمیق و شرطی شدن پیشرفته به صورت علمی تمرین کنید و یاد بگیرید.

 

 

دیدگاه‌ها (1)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

    آواتار Mohsen369 Mohsen369 مشتری 1399/11/15 پاسخ

    بسیار عالی و جامعه توضیح دادین . ممنونم از تلاش و زحماتی که می کشید. حق نگهدارتان

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است.
0