مرکز هیپنوتیزم کابوک

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

 قبل از پرداختن به كاربردهاي درماني هيپنوتيزم بايد به شرح و بررسي ماهيت اين پديده پرداخت .

متأسفانه بدليل وجود كتب و مقالات غير علمي فراواني كه در زمينه ی هيپنوتيزم انتشار يافته است ،

تصويري كه از هيپنوتيزم در ذهن عموم مردم نقش بسته است به شكل فني است كه با استفاده از آن ،

هيپنوتيزور كنترل فرد هيپنوتيزم شده را بدست ميگيرد و با بهره گيري از اين فن قادر خواهد بود كه دست به كارهاي غير ممكن بزند .

از طرفي با توجه به اينكه هيچكدام از هيپنوتيزورهاي غير علمي نتوانسته اند ادعاهاي اغراق آميزخود را به اثبات برسانند ،

عده اي از افراد، هيپنوتيزم را نوعي كلاهبرداري و شعبده بازي در نظر ميگيرند .

تعريف هيپنوتيزم كار آساني نيست و در حقيقت انجمن هيپنوتيزم كلينيكي آمريكا نيز كه

يكي از فعالترين تشكل علمي مربوط به هيپنوتيزم است ، هيچ تعريف رسمي از ايجاد يا مفهوم هيپنوتيزم ارائه نكرده است

و تحقيقات شان در اين زمينه از سال ۱۹۷۰ بيانگر اين مطلب است كه

فهرست عناوین مقاله:

هيپنوتيزم پذيريبعنوان يك ويژگي استوار و قابل اندازه گيري و سنجش است.

 

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم ، بعنوان يك تكنيك درماني مشروع و قانوني از جانب انجمن پزشكي آمريكا و

همچنين انجمن روانپزشكي آمريكا ، انگلستان ، و همچنين كشور خودمان ايران پذيرفته شده است .

محققين و دانشمندان اين علم و هنر ارزشمند ،

از ديرباز هر يك بر اساس يافته ها و باورهاي زمان خود تعاريف مختلفي از هيپنوتيزم ارائه نموده اند كه

قبل از ادامه ی اين مبحث لازم است برخي از اين تعاريف را صرف نظر از صحيح يا غلط ، كامل يا ناقص ، مبهم يا روشن بودن آنها مطرح نمايم :

هيپنوتيزم چيست ؟

بطور كلي لغت هيپنوتيزم براي شرح موضوع و تكنيكهايي بكار ميرود كه نتيجه نهايي آن ايجاد حالت هيپنوز است .

دكتر ليبولت معتقد بودهيپنوتيزم نتيجه كاشتن باورها در ذهن است ،

باورهايي كه ميتوانند بگونه اي استادانه منجر به نيل به هدفي مطلوب شوند .

دكتر جيمز بريد معتقد بود كه : هيپنوتيزم پيوندي نزديك با دارد و هيپنوتيزور ميتواند با نيروي اراده و تلقين ، سوژه را در حالت خواب قراردهد.

طرفداران تلقين معتقدند: هيپنوتيزم حاصل القائات ممتد هيپنوتيزور در سوژه است.

دكتر اميل كوئه ميگويد : هيپنوتيزم جز تلقين و تلقين به نفس نيست.

دكتر بوريس سيديس كه از شاگردان پروفسور ويليام جيمز بود معتقد است :

هيپنوتيزم يك حالت غير عادي است كه بصورت مصنوعي پديد آمده و عمدتاًبا خاصيت تلقين پذيري اغراقي مشخص ميشود.

در جاي ديگر ميگويد: عامل اصلي در هيپنوتيزم تلقين است و تلقين هم عبارت از القاء فكري است كه بطور نيمه خودكار از قوه به فعل درآيد .

پروفسور هيوزبنت معتقد است : قسمتهاي مختلف مغز ، هر يك انجام كار و وظايفي را بعهده دارند .

هنگام هيپنوتيزم قسمتهاي ديگر مغز به انديشه هاي مختلف توجه دارند ،

از كار ايستاده و فقط يك فكر و موضوع براي سوژه باقي ميماند و آن توجه و تمركز به يك نقطه يا فكر است

و در چنين حالتي تلقين وارد صحنه شده و سوژه ، افكار تلقين شده را مي پذيرد .

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

 

بیشتر بدانیم
با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

هيپنوتيزم چيست ؟

هايدن هين معتقد است كه‌حالت هيپنوتيزم در اثر از كار افتادن موقتي سلولهاي كرتكس مغز بوجود مي آيد .

دكتر وان پلتهيپنوتيزم عبارت از يك حالت تمركز شديد مغزي است.

دكتر مايرز: حالت مخصوصي كه اجازه ی تحريك و ايجاد پديده ی هيپنوتيزم را ميدهد ،

صرفاً تلقين نيست ، بلكه امكانات جسمي و رواني سوژه هم مطرح است .

 

آبه فازيا نيز پيش از اينها و حتي پيش از بريد گفته بود که : 

هيپنوتيزم جنبه ذهني دارد و لذا آمادگي فكري و ذهني سوژه در حصول نتيجه بسيار مؤثر است .

ايوان پاولوف فيزيولوژيست و عصب شناس روس معتقد بودبروز حالت خواب در اثر منع حفاظي است كه

در سراسر نيمكره هاي مغز منتشر ميشود و تا حد معيني در مغز پائين ميرود .

كولين بنت معتقد است : گرچه فراگيري هيپنوتيزم سهل و آسان است ولي بحث در شناسايي و توجيه ماهيت آن مشكل و سخت است .

با تسلط بر تئوري و كاربرد هيپنوتيزم ، اين امكان براي شما پديد ميآيد كه به سرعت قطع و وصل يك كليد برق ، سوژه اي را هيپنوتيزم يا بيداركنيد ،

ولي همانطوريكه اكثريت عظيمي از مردم جامعه از ماهيت الكتريسيته آگاهي ندارند ،

اغلب هيپنوتيزورها نيز مطالب زيادي درباره هيپنوتيزم نميدانند .

پديده ی هيپنوتيزم حاصل يك ارتباط بسيار دقيق بين دو فرد است . اين عقيده یهاري آرونز و گيل گاردنر است .

دكتر هربرت اشپيگل استاد باليني روانپزشكي در كالج پزشكان داخلي و جراحان كلمبيا معتقد است :

در دامنه ی آگاهي بشري ، اگر حالت آگاهي معمولي در ميان يك خط قرار گرفته باشد ،

در يك انتهاي اين خط حالت اغما يا بيهوشي كامل ودر انتهاي ديگرش هيپنوتيزم يا تمركز زياد حواس قرار ميگيرد .

حالت هيپنوتيزم ـــــــ هوشياري عادي ــــــــ حالت اغما
(تمركز زياد)_____ (آگاهي معمولي)____(بيهوشي)

 

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم عبارت از يك حالت تمركز شديد مغزي است

دكتر ژوزف هاريمن معتقد است كه : چكيده و گوهر هيپنوتيزم در ايجاد و خلاقيت يك تمايل و توانايي خلاصه مي شود

كه نقش و اهميت فرد هيپنوتيزم شونده در سطح والايي قرار دارد .

دكتر تئودور باربر در دانشگاه آمريكايي واشنگتن تحقيقات علمي وسيعي درباره پديده یی هيپنوتيزم انجام داده

و بعد از آن نيز در آزمايشگاه ارتباطات اجتماعي هاروارد اين فعاليت را ادامه ميدهد .

او ميگويد : ما به اين نتيجه رسيديم كه هيپنوتيزم قادر است كارهاي محيرالعقولي را انجام دهد

ولي بايدتوجه داشته باشيم كه هيپنوتيزم موقعي درست عمل ميكند كه آنرا قبول داشته باشيم و حقيقت آن را پذيرفته باشيم

 

بیشتر بدانیم
گوش دادن به فایلهای خود هیپنوتیزم در زمان خواب

موقعي هيپنوتيزم بر روي فرد مؤثر واقع ميشود كه فرد مورد نظر به آن معتقد بوده و آنرا يك موضوع جدي قلمدادكند ،

چون در غير اين صورت واكنش و اثر آن بستگي به چگونگي تصور شخص نسبت به عمل هيپنوتيزم خواهد داشت .

دكتر ريچارد شروت معتقد است : هيپنوتيزم علمي است كه در درك و رفتار افراد به كمك دو عامل اثر ميگذارد ،

يك يا استفاده از قوانين تلقين پذيري و ديگري رسيدن به حالتي به نام ی هيپنوتيزمي .

 

در جاي ديگر ميگويد : در شرايط كنوني به هيپنوتيزم ميتوان علم اطلاق كرد ،

زيرا از اجزايي تشكيل شده كه بر اساس اطلاعات مرتب شده ،‌ مشاهدات دقيق ، تحقيقات و تجربيات برنامه ريزي شده بدست آمده اند .

دكتر لارنس ميلتون استاپلز ، استاد دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تافت ميگويد :

هيپنوتيزم پديده اي شادي بخش ، بخش و ريلاكس كننده است .

من بابيماران خود از لغت خواب استفاده ميكنم و آنها هم چشمان خود را بر هم ميگذارند

ولي اصولاً خوابي به معناي واقعي صورت نمي گيرد .

بيمار در اينحالت كاملاً آگاه است و از آنچه كه در اطراف او ميگذرد مطلع ميشود و ميتواند با ديگران صحبت كند .

اصطلاح خواب تنها براي القاي ريلكس بودن است.

آواتار ادمین کابوکادمین کابوک

مرکز هیپنوتیزم کابوک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
دیدگاه‌ها

    آواتار مخلص مخلص

    به نظر من هیپنوتیزم فرو رفتن خودآگاهی به درون ناخودآگاهی می باشد و فرقی با رؤیا دیدن ندارد، در رؤیا پنج حس انسان به خواب میرود و خودآگاهی در عالم ناخودآگاهی سیر و سفر میکند، شخصی که در حال رؤیا دیدن می باشد میتوان با صدا و تلقین رؤیای او را به هیپنوتیزم تبدیل کرد فقط در اینجا قسمت تعقل و تفکر کار نمی کند و تلقین فرد تلقین کنند بجای عقل و تفکر شخص عمل می کند

0