مرکز هیپنوتیزم کابوک

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

 قبل از پرداختن به كاربردهاي درماني هيپنوتيزم بايد به شرح و بررسي ماهيت اين پديده پرداخت .

متأسفانه بدليل وجود كتب و مقالات غير علمي فراواني كه در زمينه ی هيپنوتيزم انتشار يافته است ،

تصويري كه از هيپنوتيزم در ذهن عموم مردم نقش بسته است به شكل فني است كه با استفاده از آن ،

هيپنوتيزور كنترل فرد هيپنوتيزم شده را بدست ميگيرد و با بهره گيري از اين فن قادر خواهد بود كه دست به كارهاي غير ممكن بزند .

از طرفي با توجه به اينكه هيچكدام از هيپنوتيزورهاي غير علمي نتوانسته اند ادعاهاي اغراق آميزخود را به اثبات برسانند ،

عده اي از افراد، هيپنوتيزم را نوعي كلاهبرداري و شعبده بازي در نظر ميگيرند .

تعريف هيپنوتيزم كار آساني نيست و در حقيقت انجمن هيپنوتيزم كلينيكي آمريكا نيز كه

يكي از فعالترين تشكل علمي مربوط به هيپنوتيزم است ، هيچ تعريف رسمي از ايجاد يا مفهوم هيپنوتيزم ارائه نكرده است

و تحقيقات شان در اين زمينه از سال ۱۹۷۰ بيانگر اين مطلب است كه

فهرست عناوین مقاله:

هيپنوتيزم پذيريبعنوان يك ويژگي استوار و قابل اندازه گيري و سنجش است.

 

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم ، بعنوان يك تكنيك درماني مشروع و قانوني از جانب انجمن پزشكي آمريكا و

همچنين انجمن روانپزشكي آمريكا ، انگلستان ، و همچنين كشور خودمان ايران پذيرفته شده است .

محققين و دانشمندان اين علم و هنر ارزشمند ،

از ديرباز هر يك بر اساس يافته ها و باورهاي زمان خود تعاريف مختلفي از هيپنوتيزم ارائه نموده اند كه

قبل از ادامه ی اين مبحث لازم است برخي از اين تعاريف را صرف نظر از صحيح يا غلط ، كامل يا ناقص ، مبهم يا روشن بودن آنها مطرح نمايم :

هيپنوتيزم چيست ؟

بطور كلي لغت هيپنوتيزم براي شرح موضوع و تكنيكهايي بكار ميرود كه نتيجه نهايي آن ايجاد حالت هيپنوز است .

دكتر ليبولت معتقد بودهيپنوتيزم نتيجه كاشتن باورها در ذهن است ،

باورهايي كه ميتوانند بگونه اي استادانه منجر به نيل به هدفي مطلوب شوند .

دكتر جيمز بريد معتقد بود كه : هيپنوتيزم پيوندي نزديك با اعصاب دارد و هيپنوتيزور ميتواند با نيروي اراده و تلقين ، سوژه را در حالت خواب قراردهد.

طرفداران تلقين معتقدند: هيپنوتيزم حاصل القائات ممتد هيپنوتيزور در سوژه است.

دكتر اميل كوئه ميگويد : هيپنوتيزم جز تلقين و تلقين به نفس نيست.

دكتر بوريس سيديس كه از شاگردان پروفسور ويليام جيمز بود معتقد است :

هيپنوتيزم يك حالت غير عادي مغز است كه بصورت مصنوعي پديد آمده و عمدتاًبا خاصيت تلقين پذيري اغراقي مشخص ميشود.

در جاي ديگر ميگويد: عامل اصلي در هيپنوتيزم تلقين است و تلقين هم عبارت از القاء فكري است كه بطور نيمه خودكار از قوه به فعل درآيد .

پروفسور هيوزبنت معتقد است : قسمتهاي مختلف مغز ، هر يك انجام كار و وظايفي را بعهده دارند .

هنگام هيپنوتيزم قسمتهاي ديگر مغز به انديشه هاي مختلف توجه دارند ،

از كار ايستاده و فقط يك فكر و موضوع براي سوژه باقي ميماند و آن توجه و تمركز به يك نقطه يا فكر است

و در چنين حالتي تلقين وارد صحنه شده و سوژه ، افكار تلقين شده را مي پذيرد .

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم چيست ؟

 

بیشتر بدانیم
افسانه ها و تصورات غلط درباره هیپنوتیزم

هيپنوتيزم چيست ؟

هايدن هين معتقد است كه‌حالت هيپنوتيزم در اثر از كار افتادن موقتي سلولهاي كرتكس مغز بوجود مي آيد .

دكتر وان پلتهيپنوتيزم عبارت از يك حالت تمركز شديد مغزي است.

دكتر مايرز: حالت مخصوصي كه اجازه ی تحريك و ايجاد پديده ی هيپنوتيزم را ميدهد ،

صرفاً تلقين نيست ، بلكه امكانات جسمي و رواني سوژه هم مطرح است .

 

آبه فازيا نيز پيش از اينها و حتي پيش از بريد گفته بود که : 

هيپنوتيزم جنبه ذهني دارد و لذا آمادگي فكري و ذهني سوژه در حصول نتيجه بسيار مؤثر است .

ايوان پاولوف فيزيولوژيست و عصب شناس روس معتقد بودبروز حالت خواب در اثر منع حفاظي است كه

در سراسر نيمكره هاي مغز منتشر ميشود و تا حد معيني در مغز پائين ميرود .

كولين بنت معتقد است : گرچه فراگيري هيپنوتيزم سهل و آسان است ولي بحث در شناسايي و توجيه ماهيت آن مشكل و سخت است .

با تسلط بر تئوري و كاربرد هيپنوتيزم ، اين امكان براي شما پديد ميآيد كه به سرعت قطع و وصل يك كليد برق ، سوژه اي را هيپنوتيزم يا بيداركنيد ،

ولي همانطوريكه اكثريت عظيمي از مردم جامعه از ماهيت الكتريسيته آگاهي ندارند ،

اغلب هيپنوتيزورها نيز مطالب زيادي درباره هيپنوتيزم نميدانند .

پديده ی هيپنوتيزم حاصل يك ارتباط بسيار دقيق بين دو فرد است . اين عقيده یهاري آرونز و گيل گاردنر است .

دكتر هربرت اشپيگل استاد باليني روانپزشكي در كالج پزشكان داخلي و جراحان كلمبيا معتقد است :

در دامنه ی آگاهي بشري ، اگر حالت آگاهي معمولي در ميان يك خط قرار گرفته باشد ،

در يك انتهاي اين خط حالت اغما يا بيهوشي كامل ودر انتهاي ديگرش هيپنوتيزم يا تمركز زياد حواس قرار ميگيرد .

حالت هيپنوتيزم ـــــــ هوشياري عادي ــــــــ حالت اغما
(تمركز زياد)_____ (آگاهي معمولي)____(بيهوشي)

 

هيپنوتيزم چيست ؟

هيپنوتيزم عبارت از يك حالت تمركز شديد مغزي است

دكتر ژوزف هاريمن معتقد است كه : چكيده و گوهر هيپنوتيزم در ايجاد و خلاقيت يك تمايل و توانايي خلاصه مي شود

كه نقش و اهميت فرد هيپنوتيزم شونده در سطح والايي قرار دارد .

دكتر تئودور باربر در دانشگاه آمريكايي واشنگتن تحقيقات علمي وسيعي درباره پديده یی هيپنوتيزم انجام داده

و بعد از آن نيز در آزمايشگاه ارتباطات اجتماعي هاروارد اين فعاليت را ادامه ميدهد .

او ميگويد : ما به اين نتيجه رسيديم كه هيپنوتيزم قادر است كارهاي محيرالعقولي را انجام دهد

ولي بايدتوجه داشته باشيم كه هيپنوتيزم موقعي درست عمل ميكند كه آنرا قبول داشته باشيم و حقيقت آن را پذيرفته باشيم

 

بیشتر بدانیم
مديتيشن تمرکزی

موقعي هيپنوتيزم بر روي فرد مؤثر واقع ميشود كه فرد مورد نظر به آن معتقد بوده و آنرا يك موضوع جدي قلمدادكند ،

چون در غير اين صورت واكنش و اثر آن بستگي به چگونگي تصور شخص نسبت به عمل هيپنوتيزم خواهد داشت .

دكتر ريچارد شروت معتقد است : هيپنوتيزم علمي است كه در درك و رفتار افراد به كمك دو عامل اثر ميگذارد ،

يك يا استفاده از قوانين تلقين پذيري و ديگري رسيدن به حالتي به نام خلسه ی هيپنوتيزمي .

 

در جاي ديگر ميگويد : در شرايط كنوني به هيپنوتيزم ميتوان علم اطلاق كرد ،

زيرا از اجزايي تشكيل شده كه بر اساس اطلاعات مرتب شده ،‌ مشاهدات دقيق ، تحقيقات و تجربيات برنامه ريزي شده بدست آمده اند .

دكتر لارنس ميلتون استاپلز ، استاد دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تافت ميگويد :

هيپنوتيزم پديده اي شادي بخش ، آرامش بخش و ريلاكس كننده است .

من بابيماران خود از لغت خواب استفاده ميكنم و آنها هم چشمان خود را بر هم ميگذارند

ولي اصولاً خوابي به معناي واقعي صورت نمي گيرد .

بيمار در اينحالت كاملاً آگاه است و از آنچه كه در اطراف او ميگذرد مطلع ميشود و ميتواند با ديگران صحبت كند .

اصطلاح خواب تنها براي القاي احساس ريلكس بودن است.

دیدگاه‌ها (1)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

    مخلص مهمان 1398/11/30 پاسخ

    به نظر من هیپنوتیزم فرو رفتن خودآگاهی به درون ناخودآگاهی می باشد و فرقی با رؤیا دیدن ندارد، در رؤیا پنج حس انسان به خواب میرود و خودآگاهی در عالم ناخودآگاهی سیر و سفر میکند، شخصی که در حال رؤیا دیدن می باشد میتوان با صدا و تلقین رؤیای او را به هیپنوتیزم تبدیل کرد فقط در اینجا قسمت تعقل و تفکر کار نمی کند و تلقین فرد تلقین کنند بجای عقل و تفکر شخص عمل می کند