مرکز هیپنوتیزم کابوک

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا بر اساس آمار رسمی ارائه شده کشور ها به سازمان جهانی WHO

#در_خانه_بمانیم

جهانی

تایید شده
138,199,138
+182,249
و میر
2,975,571
+4,182
بهبود
111,170,872
Active
24,052,695
Last updated: 1400/01/25 - 6:58 ب.ظ (+04:30)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) آمار ایران تا این لحظه

تایید شده
2,118,212
مرگ و میر
65,055
بهبود
1,729,293
Active
323,864
Last updated: 1400/01/25 - 6:58 ب.ظ (+04:30)

در لیست زیر 199 کشور جهان را از نظر افراد مبتلا،بهبود یافته و فوت شده نشان می دهد .

 

Country City تاییدشده Today cases فوت Today deaths بهبودی
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) USA 32,072,975 2,191 577,200 21 24,626,855
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) India 13,903,402 32,081 172,231 116 12,345,085
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Brazil 13,601,566 0 358,718 0 12,074,798
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) France 5,106,329 0 99,480 0 313,051
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Russia 4,666,209 8,326 104,000 399 4,291,223
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) UK 4,375,814 0 127,123 0 3,992,416
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Turkey 3,962,760 0 34,455 0 3,424,733
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Italy 3,793,033 0 115,088 0 3,158,725
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Spain 3,376,548 0 76,625 0 3,114,053
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Germany 3,031,836 0 79,408 0 2,718,700
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Poland 2,621,116 21,283 59,930 803 2,229,801
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Argentina 2,579,000 0 58,174 0 2,262,875
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Colombia 2,569,314 0 66,482 0 2,408,624
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mexico 2,286,133 4,293 210,294 592 1,815,237
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iran 2,118,212 0 65,055 0 1,729,293
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ukraine 1,887,338 14,553 38,225 467 1,442,618
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Peru 1,659,707 0 55,489 0 1,584,425
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Czechia 1,590,124 5,033 28,124 38 1,480,882
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Indonesia 1,583,182 5,656 42,906 124 1,431,892
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) South Africa 1,559,960 0 53,423 0 1,485,315
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Netherlands 1,369,411 5,386 16,848 28 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Chile 1,088,710 0 24,518 0 1,020,925
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Canada 1,078,562 0 23,392 0 976,877
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Romania 1,016,449 4,076 25,605 164 920,653
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iraq 949,050 7,972 14,836 40 831,519
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belgium 930,603 3,374 23,566 63 59,964
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Philippines 892,880 8,122 15,447 162 704,386
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sweden 885,385 0 13,720 36 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Israel 836,469 135 6,312 3 826,948
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Portugal 828,857 684 16,931 8 786,469
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Pakistan 734,423 4,503 15,754 135 641,912
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Hungary 731,675 3,597 24,265 285 435,344
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bangladesh 703,170 5,185 9,987 96 591,299
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Jordan 672,090 0 7,937 0 610,614
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Serbia 651,899 3,154 5,846 38 571,312
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Switzerland 627,968 2,601 10,485 13 563,438
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Austria 584,205 2,942 9,779 31 544,989
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Japan 512,169 3,367 9,469 44 471,007
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Morocco 502,961 0 8,915 0 489,288
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lebanon 499,839 0 6,738 0 411,710
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) UAE 489,495 1,798 1,541 4 473,398
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saudi Arabia 401,157 929 6,781 8 385,441
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bulgaria 378,059 0 14,746 0 293,351
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Slovakia 373,107 1,069 10,798 82 255,300
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malaysia 365,829 1,889 1,353 8 347,780
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Panama 359,121 0 6,173 0 348,953
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ecuador 347,589 0 17,351 0 298,604
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belarus 338,801 1,166 2,383 10 329,135
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Greece 301,103 0 9,054 0 254,804
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Croatia 297,973 3,099 6,399 41 277,694
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Azerbaijan 291,894 2,293 4,009 31 255,833
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Georgia 291,214 1,085 3,901 7 278,683
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bolivia 284,183 1,099 12,496 27 233,646
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nepal 281,564 580 3,061 3 274,447
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kazakhstan 276,054 2,229 3,286 26 237,446
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Palestine 274,690 1,923 2,923 22 239,291
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tunisia 274,604 0 9,396 0 228,267
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Dominican Republic 258,637 0 3,397 0 217,008
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kuwait 250,273 0 1,419 0 233,757
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Moldova 242,364 0 5,438 0 225,036
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ireland 241,684 0 4,803 0 23,364
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Paraguay 240,141 0 4,978 0 196,718
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Denmark 239,532 663 2,447 1 228,685
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ethiopia 232,512 0 3,230 0 173,818
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lithuania 229,260 1,284 3,718 4 208,123
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Slovenia 229,076 1,233 4,135 5 211,485
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Costa Rica 225,343 0 3,044 0 196,060
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Egypt 212,130 0 12,526 0 160,431
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guatemala 205,322 0 7,057 0 187,052
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Armenia 205,128 1,075 3,794 19 184,243
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Honduras 196,704 618 4,873 12 76,081
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Qatar 191,979 0 340 0 170,787
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bosnia 186,372 708 7,642 76 143,944
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Venezuela 176,972 0 1,815 0 159,547
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Oman 175,633 1,269 1,807 9 155,645
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Libyan Arab Jamahiriya 170,045 541 2,834 4 155,117
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nigeria 163,911 0 2,061 0 154,225
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bahrain 158,789 0 566 0 147,162
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uruguay 149,430 0 1,595 0 116,533
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kenya 147,147 0 2,394 0 99,580
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Macedonia 143,162 0 4,289 0 118,946
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Myanmar 142,605 9 3,206 0 131,874
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Albania 128,752 0 2,326 0 98,903
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Algeria 118,799 0 3,137 0 82,813
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Estonia 115,629 549 1,057 8 97,889
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) S. Korea 111,419 731 1,782 7 101,983
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Latvia 109,088 733 2,019 17 99,840
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Norway 105,008 0 706 18 88,952
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sri Lanka 95,719 99 602 0 92,151
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Montenegro 94,643 0 1,391 0 89,235
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ghana 91,477 67 763 2 89,301
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kyrgyzstan 90,839 240 1,534 2 86,313
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) China 90,447 12 4,636 0 85,513
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Zambia 90,389 171 1,229 0 88,241
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cuba 88,445 0 476 0 83,087
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uzbekistan 85,503 212 634 0 83,264
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Finland 82,964 400 881 4 46,000
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mozambique 68,871 0 794 0 59,901
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) El Salvador 66,816 159 2,057 3 63,196
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Luxembourg 64,062 0 777 0 60,012
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cameroon 61,731 0 919 0 56,926
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Singapore 60,719 27 30 0 60,374
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Afghanistan 57,534 42 2,533 1 52,022
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cyprus 52,652 0 274 0 39,061
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Namibia 45,949 0 586 0 43,984
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Côte d'Ivoire 45,265 0 269 0 44,771
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Botswana 43,444 0 663 0 38,923
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Jamaica 42,924 0 682 0 19,136
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uganda 41,204 0 337 0 40,779
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Senegal 39,495 0 1,081 0 38,241
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Zimbabwe 37,330 0 1,543 0 34,932
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Thailand 35,910 1,335 97 0 28,322
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malawi 33,872 0 1,133 0 31,572
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sudan 31,700 0 2,194 0 25,451
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malta 29,778 58 403 0 28,797
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Australia 29,442 5 910 0 26,380
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Madagascar 29,348 583 520 8 24,695
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) DRC 28,714 49 745 0 25,841
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Maldives 25,759 0 67 0 22,981
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Angola 23,697 0 554 0 22,115
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Rwanda 23,603 0 316 0 21,395
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guinea 21,106 0 136 0 18,686
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gabon 20,971 0 129 0 17,762
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Syrian Arab Republic 20,435 0 1,392 0 14,230
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mayotte 19,706 0 167 0 2,964
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cabo Verde 19,231 0 187 0 17,487
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) French Polynesia 18,678 0 141 0 4,842
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Réunion 18,425 0 135 0 16,794
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Swaziland 18,402 0 669 0 17,682
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mauritania 18,052 0 451 0 17,398
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mongolia 17,823 1,220 29 2 10,253
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) French Guiana 17,806 0 95 0 9,995
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tajikistan 13,308 0 90 0 13,218
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Burkina Faso 12,989 0 153 0 12,627
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Haiti 12,855 0 251 0 11,513
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guadeloupe 12,717 0 176 0 2,242
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Andorra 12,614 0 121 0 11,932
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Somalia 12,566 0 618 0 5,270
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belize 12,513 0 318 0 12,137
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mali 12,179 0 417 0 7,194
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Togo 12,034 0 116 0 9,303
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Hong Kong 11,613 5 209 1 11,237
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Curaçao 11,430 0 74 0 7,189
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guyana 11,277 0 258 0 9,796
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lesotho 10,709 0 315 0 5,028
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) South Sudan 10,403 16 114 0 10,148
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Aruba 10,122 0 92 0 9,515
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Congo 10,084 0 137 0 8,208
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Djibouti 10,077 0 102 0 8,394
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Martinique 9,890 0 64 0 98
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bahamas 9,505 0 190 0 8,965
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Suriname 9,363 0 184 0 8,711
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Papua New Guinea 8,984 170 71 2 846
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Trinidad and Tobago 8,511 0 146 0 7,799
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Benin 7,515 0 93 0 6,452
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Equatorial Guinea 7,259 40 106 0 6,885
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nicaragua 6,778 0 180 0 4,225
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iceland 6,274 0 29 0 6,152
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Central African Republic 5,682 0 75 0 5,112
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gambia 5,602 0 168 0 5,145
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Yemen 5,507 0 1,073 0 2,070
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Niger 5,081 0 189 0 4,760
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) San Marino 5,004 18 86 0 4,625
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cambodia 4,874 178 35 2 2,290
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Chad 4,652 0 167 0 4,306
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Seychelles 4,633 0 25 0 4,310
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Lucia 4,355 0 64 0 4,179
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gibraltar 4,277 0 94 0 4,181
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Channel Islands 4,053 0 86 0 3,956
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sierra Leone 4,009 0 79 0 2,832
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Comoros 3,796 0 146 0 3,582
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Barbados 3,740 0 44 0 3,623
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guinea-Bissau 3,693 0 66 0 3,083
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Eritrea 3,469 0 10 0 3,231
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Burundi 3,262 0 6 0 773
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Liechtenstein 2,770 2 56 0 2,646
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Vietnam 2,733 19 35 0 2,445
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) New Zealand 2,589 2 26 0 2,462
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Monaco 2,378 0 31 0 2,260
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Turks and Caicos Islands 2,360 0 17 0 2,285
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sao Tome and Principe 2,268 0 35 0 2,192
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sint Maarten 2,196 8 27 0 2,133
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Liberia 2,042 0 85 0 1,899
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bermuda 1,912 0 16 0 1,037
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Vincent and the Grenadines 1,806 0 10 0 1,665
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Martin 1,693 0 12 0 1,399
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Isle of Man 1,575 0 29 0 1,445
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Caribbean Netherlands 1,526 0 14 0 1,416
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Antigua and Barbuda 1,201 0 31 0 947
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mauritius 1,200 2 15 0 825
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Timor-Leste 1,103 17 2 0 564
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Taiwan 1,067 5 11 0 1,029
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bhutan 929 2 1 0 876
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) St. Barth 907 0 1 0 462
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Diamond Princess 712 0 13 0 699
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Faroe Islands 661 0 1 0 660
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cayman Islands 523 0 2 0 498
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tanzania 509 0 21 0 183
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Wallis and Futuna 437 0 5 0 44
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Brunei 219 0 3 0 206
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) British Virgin Islands 178 0 1 0 159
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Dominica 165 0 0 0 159
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Grenada 155 0 1 0 152
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) New Caledonia 121 0 0 0 58
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Fiji 68 0 2 0 64
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Falkland Islands (Malvinas) 60 0 0 0 54
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lao People's Democratic Republic 52 0 0 0 49
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Macao 49 0 0 0 48
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Kitts and Nevis 44 0 0 0 44
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Greenland 31 0 0 0 31
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Holy See (Vatican City State) 27 0 0 0 15
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Anguilla 25 0 0 0 22
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Pierre Miquelon 24 0 0 0 24
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Montserrat 20 0 1 0 19
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Solomon Islands 19 0 0 0 18
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Western Sahara 10 0 1 0 8
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) MS Zaandam 9 0 2 0 7
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Marshall Islands 4 0 0 0 4
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Samoa 3 0 0 0 2
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Vanuatu 3 0 0 0 1
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Micronesia 1 0 0 0 1
Last updated: 1400/01/25 - 6:58 ب.ظ (+04:30)

برای غلبه بر ها و مشکلاتی که این اپیدمی در کشور به وجود آورده تمرین با   گذر از چالش ویروس کرونا را به شما توصیه می کنیم .

 

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

 

اخبار خاص کرونا وپیامدهای آن

**ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد

اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همه‌گیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید

بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.

**این در حالی است که دانشمندان مرکز و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه “بیماری‌های عفونی بالینی” منتشر کرده‌اند.

 

این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کرده‌اند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است.

اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.

** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.

** شرکت “مادرنا”، که یک شرکت آمریکایی است روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.

**دانشگاه آکسفورد نیز نتایج مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا تولیدی خود را اعلام کرده که براساس آن این واکسن تا ۷۰ درصد باعث جلوگیری از ابتلا به کووید ۱۹ می‌شود

و در صورت بالا بردن دُز می‌تواند تا ۹۰ درصد نتیجه‌ بخش باشد.

این نتیجه نسبت به نتایج دو واکسن تولید شده توسط شرکت فایزر و مدرنا که بیش از نود درصد کارایی داشتند، ناامید کننده است.

با این حال واکسن دانشگاه آکسفورد ارزانتر و نگهداری آن ساده ‌تر و براحتی به همه نقاط دنیا قابل حمل است.

بریتانیا اولین کشور در جهان بود که واکسن کرونا ساخت فایزر را برای استفاده عمومی تایید کرد و واکسیناسیون سراسری در این کشور آغاز شده است.

** واکسیناسیون عمومی در روسیه نیز از هفته گذشته آغاز شده است.

 

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

 

**سازمان غذا و داروی آمریکا، اف‌ دی ‌ای، مجوز اضطراری برای تزریق واکسن تولیدی شرکت فایزر- بیوان ‌تک را تایید کرد تا زمینه قانونی برای استفاده از آن در واکسیناسیون عمومی این کشور فراهم شود.

یک مقام مسئول آمریکایی روز شنبه ۲۲ آذرماه اعلام کرد، نخستین تزریق واکسن کرونای تولید شرکت فایزر و بیون ‌تکو روز دوشنبه(۲۴آذرماه) در ایالت‌های مختلف آغاز خواهد شد.

**مقام های بهداشتی بریتانیا می گویند،  افراد با سابقه واکنش شدید آلرژیک نباید واکسن فایزر/بیواِن‌تک را تزریق کنند.

**کانادا هم واکسن فایزر را تایید کرده و قرار است واکسیناسیون از هفته آینده در این کشور آغاز شود.

** رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مانع تراشی ‌های دولت ترامپ در تامین نیازهای ضروری مردم از جمله واکسن در ذهن و خاطر جهانیان خواهد ماند ،تاکید کرد.

ساخت واکسن با کمک دانشمندان ایرانی و خرید آن از خارج از کشور در دستور کار است.

روحانی گفت: ستاد ملی برای مهار کرونا تلاش‌ های خود را با دو اولویت هدف گذاری کرده است.

اولویت نخست، اجرای پروتکل‌ها و مراقبت‌های اجرایی در غربالگری و فاصله گذاری هوشمند به عنوان تضمین شده ترین راه است که علائم مثبت آن را در کنترل موج جدید شاهد بودیم.

روحانی اولویت دوم را تامین و تهیه واکسن دانست و افزود: مقدمات و مسیر ساخت این واکسن با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی داخلی فراهم شده

و تهیه و خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است.

**دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، و پزشکی ایران نیز اعلام کرد که چهار شرکت ایرانی، مراحل پیشرفته فاز یک و دو را در زمینه تولید واکسن کرونا طی کرده‌اند.

وی افزود: در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان و محققان کار واکسن کووید ۱۹ را دنبال کردیم. این کار را از سه مسیر دنبال می کنیم اول خرید واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند.

ما جزو کشورهایی هستیم که تعیین و انتخاب منبع خرید با خودمان است و چهار منبع را تاکنون برای خرید واکسن انتخاب کرده ایم.

وزیر بهداشت ادامه داد: قرار است برای خرید ۱۸ میلیون دوز مذاکره مذاکره کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازان دنیا، مازاد بر آن مذاکره برای خرید کرده ایم.

مسیر دومی که برای تامین واکسن دنبال می کنیم تامین واکسن از طریق قرارداد تولید مشترک و استفاده از بیرون است که این کار را طی مذاکره با دو سه کشور دنبال می کنیم.

نمکی گفت: سومین روش تکیه بر دانش و توان داخلی است. خوشبختانه تاکنون چهار شرکت در این زمینه در ایران فعالیت می کنند و گزارش خود را به سازمان بهداشت جهانی داده اند

و امیدواریم برای دو مورد آنها در جلسه ای که روز چهارشنبه داریم، اجازه آزمایش و کلینیکال ترایال بر روی مدل انسانی از روزهای آینده صادر می شود.

**مینو محرز، محقق پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نیز روز یکشنبه ۱۶ آذرماه گفت که واکسن کرونا ساخت ایران

به تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده و “اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت‌آمیز باشد،

امیدواریم تا اواخر تیر ماه به تولید برسد”.

**در همین حال با اعلام مشاهده نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در باره پیدایش و بروز گونه تازه‌ای از ویروس کرونا

با مقام‌های دولت بریتانیا در “ارتباط نزدیک” است. همزمان هلند اعلام کرده که با افزایش نگرانی در خصوص خطر شیوع این گونه تازه از ویروس کرونا، پروازهای ورودی را از بریتانیا ممنوع کرده است.

در همین حال کارشناسان و متخصصان تاکید کرده اند که واکسن‌های کرونا موجب ایمن‌سازی دریافت‌کنندگان واکسن در برابر ویروس می شوند اما نمی‌توانند کووید ۱۹ را ریشه کن‌کنند و مانع شیوع آن شوند؛

بنابراین استفاده از ماسک تا پایان واکسیناسیون ضروری است.

**«جونگ نان شان» پزشک مشهور چینی که چندی پیش برای خدمات برجسته خود جهت مقابله با کرونا نشان افتخار ملی این کشور را دریافت کرد،

گفت: می‌ دانستیم که ویروس کرونا از انسان به انسان منتقل می ‌شود اما اکنون نمونه ‌هایی از سرایت آن از محیط به انسان نیز پیدا شده است.

شان که ریاست مرکز ملی تحقیقات بالینی بیماری ‌های تنفسی چین را هم بر عهده دارد، افزود: این کشف یک پدیده جدید برای همه ما به شمار می ‌رود و باید نسبت به این مساله بیشتر توجه شود.

وی تاکید کرد: پژوهشگران باید در مورد این پدیده نوظهور، شیوه سرایت آن و چگونگی پیشگیری و مهار آن تحقیقات لازم را انجام و نتایج آن را در اختیار مردم و پزشکان قرار دهند.

 

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

این محصول رایگان شد.

آواتار ادمین کابوکادمین کابوک

مرکز هیپنوتیزم کابوک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
دیدگاه‌ها

0