مرکز هیپنوتیزم کابوک

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا بر اساس آمار رسمی ارائه شده کشور ها به سازمان جهانی WHO

#در_خانه_بمانیم

جهانی

تایید شده
100,915,055
+102,356
مرگ و میر
2,169,370
+4,086
بهبود
72,957,024
Active
25,788,661
Last updated: 1399/11/08 - 2:28 ب.ظ (+03:30)

آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) آمار ایران تا این لحظه

تایید شده
1,385,706
مرگ و میر
57,560
بهبود
1,177,367
Active
150,779
Last updated: 1399/11/08 - 2:28 ب.ظ (+03:30)

در لیست زیر 199 کشور جهان را از نظر افراد مبتلا،بهبود یافته و فوت شده نشان می دهد .

 

Country City تاییدشده Today cases فوت Today deaths بهبودی
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) USA 26,011,222 0 435,452 0 15,767,413
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) India 10,690,279 0 153,751 0 10,359,305
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Brazil 8,936,590 0 218,918 0 7,798,655
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Russia 3,774,672 17,741 71,076 594 3,202,483
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) UK 3,689,746 0 100,162 0 1,662,484
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) France 3,079,943 0 74,106 0 219,152
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Spain 2,733,729 0 56,799 0 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Italy 2,485,956 0 86,422 0 1,917,117
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Turkey 2,442,350 0 25,344 0 2,322,511
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Germany 2,163,113 0 54,390 0 1,866,000
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Colombia 2,041,352 0 52,128 0 1,864,904
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Argentina 1,885,210 0 47,253 0 1,674,555
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mexico 1,788,905 17,165 152,016 1,743 1,348,660
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Poland 1,489,512 6,789 36,054 389 1,246,267
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) South Africa 1,423,578 0 41,797 0 1,254,674
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iran 1,385,706 0 57,560 0 1,177,367
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ukraine 1,200,883 3,776 22,202 145 980,085
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Peru 1,107,239 0 40,107 0 1,022,736
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Indonesia 1,024,298 11,948 28,855 387 831,330
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Netherlands 956,867 0 13,665 0 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Czechia 956,155 9,144 15,791 80 841,518
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Canada 757,022 0 19,403 0 678,068
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Romania 715,438 0 17,938 0 658,595
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Chile 706,500 0 18,023 0 662,460
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belgium 696,642 1,784 20,879 65 48,224
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Portugal 653,878 0 11,012 0 475,485
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Israel 619,150 5,572 4,539 27 538,691
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iraq 615,380 0 13,010 0 584,752
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sweden 556,289 0 11,247 0 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Pakistan 537,477 1,563 11,450 74 492,207
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bangladesh 532,916 0 8,055 0 477,426
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Philippines 518,407 2,245 10,481 95 475,542
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Switzerland 515,483 0 9,204 0 317,600
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Morocco 467,493 0 8,187 0 444,823
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Austria 408,781 1,641 7,564 49 386,351
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Serbia 387,206 0 3,924 0 31,536
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Japan 368,143 0 5,158 0 301,540
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saudi Arabia 366,807 0 6,359 0 358,340
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Hungary 361,881 1,004 12,198 85 246,596
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Jordan 322,241 0 4,248 0 310,005
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Panama 313,834 0 5,137 0 263,495
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lebanon 285,754 0 2,477 0 168,749
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) UAE 285,147 0 805 0 259,194
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nepal 270,092 0 2,017 0 264,823
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Georgia 255,564 742 3,108 12 245,527
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ecuador 242,146 0 14,668 0 204,071
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Slovakia 241,392 2,775 4,361 101 202,148
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belarus 239,482 0 1,668 0 224,925
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Croatia 230,359 857 4,913 31 222,396
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Azerbaijan 229,358 0 3,100 0 221,116
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bulgaria 216,416 0 8,916 0 180,995
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Dominican Republic 206,305 0 2,564 0 149,812
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bolivia 205,208 2,390 10,105 54 152,555
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tunisia 200,662 0 6,370 0 148,995
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Denmark 195,948 0 2,030 0 182,420
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malaysia 194,114 3,680 707 7 151,018
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Costa Rica 191,345 0 2,567 0 149,808
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ireland 189,851 0 3,066 0 23,364
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kazakhstan 181,117 1,397 2,476 0 163,156
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lithuania 179,212 1,278 2,716 28 123,562
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Armenia 166,427 195 3,056 4 156,053
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Egypt 163,129 0 9,067 0 127,433
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kuwait 162,282 0 957 0 155,303
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Slovenia 161,662 1,850 3,425 19 140,353
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Moldova 156,972 0 3,381 0 147,380
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Palestine 156,393 0 1,803 0 146,279
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guatemala 155,459 0 5,486 0 140,308
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Greece 153,226 0 5,692 0 141,591
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Qatar 149,595 0 248 0 145,124
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Honduras 142,880 896 3,486 24 60,597
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Myanmar 138,368 0 3,082 0 122,781
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ethiopia 134,569 0 2,075 0 120,748
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Oman 133,574 167 1,525 1 126,486
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Paraguay 129,394 0 2,651 0 104,570
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Venezuela 124,525 0 1,159 0 116,785
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nigeria 124,299 0 1,522 0 99,276
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bosnia 120,532 0 4,621 0 93,332
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Libyan Arab Jamahiriya 116,064 765 1,802 13 95,406
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Algeria 106,097 0 2,871 0 72,336
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bahrain 100,689 0 370 0 97,006
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kenya 100,193 0 1,750 0 83,625
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Macedonia 91,161 0 2,812 0 79,621
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) China 89,272 75 4,636 0 82,774
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Kyrgyzstan 84,175 107 1,405 3 80,330
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uzbekistan 78,510 39 621 0 76,997
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) S. Korea 76,429 554 1,378 7 65,478
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Albania 73,691 0 1,332 0 44,880
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Latvia 63,027 1,103 1,138 12 49,895
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Ghana 62,751 616 377 5 58,561
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Norway 61,594 0 550 0 53,299
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sri Lanka 59,922 0 288 0 51,046
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Singapore 59,391 25 29 0 59,086
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Montenegro 59,262 0 777 0 50,754
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Afghanistan 54,891 37 2,397 8 47,549
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) El Salvador 53,479 0 1,589 6 47,073
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Luxembourg 49,852 0 570 0 47,147
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Zambia 47,622 0 672 0 40,362
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Finland 43,616 496 655 0 31,000
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Estonia 41,966 636 398 6 31,695
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uganda 39,261 0 318 0 14,051
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Uruguay 38,680 0 401 0 30,861
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mozambique 34,055 0 329 0 21,343
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Namibia 32,957 0 328 0 30,432
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Zimbabwe 32,004 0 1,103 0 23,413
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cyprus 30,252 0 190 0 2,057
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cameroon 29,617 0 462 0 28,045
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Australia 28,785 5 909 0 26,019
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Côte d'Ivoire 27,237 0 147 0 25,196
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sudan 26,596 0 1,750 0 20,680
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Senegal 25,407 280 601 9 21,125
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cuba 22,614 0 200 0 17,703
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) DRC 22,048 0 661 0 14,968
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malawi 20,830 0 540 0 7,005
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Botswana 20,658 0 124 0 16,794
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Angola 19,553 0 462 0 17,388
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Madagascar 18,743 0 279 0 17,930
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) French Polynesia 17,961 0 131 0 4,842
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Malta 16,999 0 255 0 14,104
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mauritania 16,460 0 418 0 15,391
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) French Guiana 15,779 0 76 0 9,995
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Thailand 15,465 819 76 1 11,054
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Maldives 15,247 0 51 0 13,916
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Jamaica 15,153 0 339 0 11,911
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Swaziland 14,830 0 517 0 9,542
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guinea 14,417 38 82 0 13,869
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Rwanda 13,885 0 181 0 8,861
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Syrian Arab Republic 13,762 0 895 0 7,185
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cabo Verde 13,619 0 129 0 12,841
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tajikistan 13,308 0 90 0 13,218
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Belize 11,788 0 293 0 11,187
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Haiti 11,331 0 243 0 9,010
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gabon 10,411 0 67 0 10,013
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Hong Kong 10,283 60 175 2 9,162
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Burkina Faso 10,157 0 118 0 8,472
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Réunion 9,843 0 45 0 9,261
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Andorra 9,638 0 97 0 8,774
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guadeloupe 9,097 0 154 0 2,242
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Suriname 8,174 0 150 0 7,377
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bahamas 8,140 0 175 0 6,746
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lesotho 8,047 0 146 0 2,398
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mali 8,006 0 327 0 5,731
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Congo 7,887 0 117 0 5,846
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mayotte 7,590 0 59 0 2,964
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Trinidad and Tobago 7,496 0 134 0 7,058
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guyana 7,346 0 172 0 6,455
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Aruba 6,768 0 57 0 6,349
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Martinique 6,402 0 45 0 98
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Nicaragua 6,253 0 169 0 4,225
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Iceland 5,992 0 29 0 5,904
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Djibouti 5,923 0 62 0 5,841
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Equatorial Guinea 5,454 0 86 0 5,219
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Central African Republic 4,980 0 63 0 4,885
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Somalia 4,754 0 130 0 3,666
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Togo 4,682 0 76 0 4,005
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Curaçao 4,558 0 20 0 4,442
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Niger 4,407 0 153 0 3,544
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gibraltar 4,024 0 69 0 3,401
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Gambia 4,012 0 128 0 3,753
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) South Sudan 3,788 0 64 0 3,542
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Benin 3,643 0 48 0 3,317
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Channel Islands 3,499 0 79 0 3,227
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Chad 3,225 0 116 0 2,316
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sierra Leone 3,194 0 77 0 2,232
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) San Marino 2,915 0 65 0 2,660
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Guinea-Bissau 2,532 0 45 0 2,421
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Liechtenstein 2,455 0 52 0 2,322
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Comoros 2,425 0 77 0 1,441
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) New Zealand 2,295 5 25 0 2,201
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Yemen 2,119 0 615 0 1,424
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Eritrea 1,970 0 7 0 1,530
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Liberia 1,932 0 84 0 1,733
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sint Maarten 1,767 0 27 0 1,611
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mongolia 1,667 11 2 0 1,236
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Vietnam 1,551 0 35 0 1,430
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Burundi 1,481 0 2 0 773
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Barbados 1,427 0 10 0 1,057
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Monaco 1,399 0 9 0 1,160
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Turks and Caicos Islands 1,312 0 8 0 1,020
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Sao Tome and Principe 1,210 0 17 0 1,005
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Martin 1,146 0 12 0 1,006
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Seychelles 1,116 0 3 0 754
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Lucia 969 48 13 0 493
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Taiwan 893 3 7 0 803
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bhutan 856 0 1 0 755
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Papua New Guinea 850 0 9 0 812
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Vincent and the Grenadines 798 35 2 0 165
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Diamond Princess 712 0 13 0 699
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Bermuda 688 0 12 0 646
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Faroe Islands 654 0 1 0 645
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Mauritius 568 0 10 0 525
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Tanzania 509 0 21 0 183
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cambodia 460 0 0 0 412
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Isle of Man 432 0 25 0 364
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Cayman Islands 383 0 2 0 346
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Caribbean Netherlands 360 0 3 0 244
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) St. Barth 300 0 1 0 204
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Antigua and Barbuda 201 0 6 0 170
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Brunei 176 0 3 0 169
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Grenada 148 0 1 0 135
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) British Virgin Islands 114 0 1 0 95
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Dominica 113 0 0 0 105
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Timor-Leste 67 0 0 0 50
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Fiji 55 0 2 0 53
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Macao 47 0 0 0 46
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Lao People's Democratic Republic 44 0 0 0 41
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) New Caledonia 44 0 0 0 43
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Falkland Islands (Malvinas) 41 0 0 0 34
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Kitts and Nevis 37 0 0 0 35
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Greenland 30 0 0 0 30
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Holy See (Vatican City State) 27 0 0 0 15
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Saint Pierre Miquelon 23 0 0 0 16
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Solomon Islands 17 0 0 0 10
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Anguilla 16 0 0 0 15
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Montserrat 13 0 1 0 12
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Western Sahara 10 0 1 0 8
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) MS Zaandam 9 0 2 0 7
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Wallis and Futuna 5 0 0 0 4
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Marshall Islands 4 0 0 0 4
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Samoa 2 0 0 0 2
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Micronesia 1 0 0 0 0
آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا(بر اساس سازمان جهانی WHO) Vanuatu 1 0 0 0 1
Last updated: 1399/11/08 - 2:28 ب.ظ (+03:30)

برای غلبه بر اضطراب ها و مشکلاتی که این اپیدمی در کشور به وجود آورده تمرین با خود   گذر از چالش ویروس کرونا را به شما توصیه می کنیم 

این محصول رایگان شد.

 

 

 

آواتار ادمین کابوکادمین کابوک

مرکز هیپنوتیزم کابوک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
دیدگاه‌ها

0