مرکز هیپنوتیزم کابوک

یاما و نیاما

یاما و نیاما

یاما و نیاما

یاما و نیاما   ● واژه “یاما و نیاما” چیست؟ یاما و نیاما اصل اول و دوم از یوگای ۸…