مرکز هیپنوتیزم کابوک

درجات هیپنوتیزم

آزمایش های فراروانشناسی گانزفلد

آزمایش های فراروانشناسی گانزفلد

آزمایش های فراروانشناسی گانزفلد   در روش گانزفلد، ارتباط اندیشه‌ خوانی (تله ‌پاتی) بین دو آزمودنی، یکی به‌ عنوان ”گیرنده“…