مرکز هیپنوتیزم کابوک

روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

رنگ های هاله نورانی: شخصیت های قرمز پررنگ

 

● ذهن/ بدن

شخصیت های قرمز پررنگ زمینی هستند و مهیج و قدرتمندی دارند،

با واقعیات فیزیکی در تعامل هستند، چرا که آن را می فهمند،

آنها زندگی را در یک سطح جسمانی تجربه می کنند و دوست دارند،

تمام موفقیت هایی راکه دنیا پیشنهاد می دهد تجربه کنند.

آنها به چیزی اعتقاد دارند که از طریق حواس پنج گانه دریافت کرده باشند.

 

انگیزش در زندگی شخصیت های قرمز پررنگ این است که

واقعیت مادی را با اشتیاق و قدرت به طور تمام و کمال تجربه کنند.

آنان با تمام پتانسیل وجودشان، ورای احساسات و اندیشه به استقبال بقا،

ثبات و ترس می روند. قرمز پررنگ، رنگ شخصیت های قدرتمندی است که اهمیت و شگفتی واقعیات فیزیکی را می دانند.

قرمزهای پررنگ به طور طبیعی سرشتی مادی و قوی دارند و دوست دارند توسط بدن هاشان ابراز شوند.

 

آنها به راحتی، به خاطر بدن پیشرفته شان قابل تشخیص هستند.

آنها همچنین دوست دارند، انرژی را با حفظ تعادل و تمرکزشان ابراز دارند.

آنها چون قوی هستند، کار سخت و فعالیت های جسمانی روحی می شوند.

حرکات فیزیکی برای انرژی زندگی قدرتمند آنها بنیادین است و باید حتماً ابراز شده و تسکین یابد.

شرکت در ورزش هایی چون بوکس، فوتبال، بسکتبال یا دیگر فعالیت هایی که نیاز به انرژی رانشی فیزیکی دارد،

راههای خوبی برای ابراز وجود و آزاد شدن انرژی قرمزهای پررنگ است.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

 

شخصیت های قرمز پررنگ، در حالت تعادل، اشتیاق، صداقت و درستکاری را ” آشکار” می نمایند.

آنها افراد پرکاری هستند که به شدت خواهان بقا می باشند.

هدف از زندگی برای آنها این است که جهان فیزیکی را با لذت و نشاط تجربه کنند.

رویارویی با موانع و رفتن به ورای ترس ها برای آنها بسیار اساسی است.

افراد قرمز پررنگ در وضعیت تعادل، خودشان را از طریق تجربه ی لذت بخش و با ظاهری مثبت، از جسم و ذهن ابراز می کنند.

شخصیت های قرمز پررنگ واقع بین هستند.

آنها متفکرانی محتاط هستند که زندگی را از مسیر ذهن فیزیکی و واقع بینشان ادراک می کنند.

 

تفکر آنان انتزاعی یا پیچیده نیست. واقعیت برای آنان بسیار واضح و خوانا است.

حقیقت، حقیقت است. آنها، آنچه را می بینند، می شنوند، حس می کنند و می بویند، باور می کنند.

افکار انتزاعی و فیلسوفانه آنها را معذّب و ناصبور می سازد.

آنها برای افکار غیرواقعی نه وقت دارند و نه آنقدر صبورند.

قرمزهای پررنگ عاشق مکاشفه هستند،

اما معمولاً در واقعیت فیزیکی می مانند، تا تمام پیچیدگی و موارد مختلف را در یک جا مشاهده کنند.

 

از آن جا که شخصیت های قرمز پررنگ خیلی علاقه ای به ایده های ناآشنا و غیر سنتی ندارند،

معمولاً هنجارهای اجتماعی را می پذیرند و با آگاهی جمع پیش می روند.

آنها به خانواده شان، دولت و جامعه به طور عموم، وفادار هستند.

زندگی در قوانین جامعه، به اینان امنیتی خاص و دوستی می دهد که گویی همه چیز را در مسیر درست انجام می دهند.

قرمزهای پررنگ افراد ارادتمند و صادقی هستند.

آنها خوب می دانند که چگونه اشتیاق عاطفی و انرژی جسمانی شان را ابراز دارند.

آنها آموخته اند که چگونه انرژی شان را کنترل کنند و نیروی نشاط قدرتمندشان را به تلاش مبتکرانه مثبت هدایت نمایند.

 

قرمز پررنگ، رنگ افراد واقع بین، سرسخت و سخت کوش است.

آنها عاشق به دست آوردن و داشتن نتایج فوری هستند

و ممکن است در نتیجه ی لذت از فعالیت و زندگی فیزیکی پرشور، پرکار، بیش فعال و مضطرب شوند.

ممکن است استراحت برای آنها یک چالش باشد.

در وضعیت نا متعادل، شخصیت های قرمز پررنگ به طور متداول کار و فعالیت مفرط دارند.

آنها نمی توانند آرام و آسوده باشند.

 

بیشتر بدانیم
آشنایی با مدیتیشن

انرژی قدرتمندشان آنها را می راند و به آنها به قدر کافی پایداری و توان آن را می دهد که به اندازه ی دو نفر کار کنند.

ممکن است همیشه از لحاظ فیزیکی فعال و پرکار باشند.

دائماً یک کار را پس از دیگری انجام می دهند، طوری که در آن واحد چندین شغل دارند.

یکی از چالش های این افراد، آرام کردن ذهن و بدن است.

آنها تلاش می کنند که یک زندگی خوب مادی برای خودشان و خانواده شان فراهم سازند.

بزرگترین ترس آنها، ترس از مرگ و فقر است.

طبعاً آنها به طور مداوم برای بقا در زندگی شان مقابله می کنند.

این ها، افرادی حساس و صدمه پذیرند، اگرچه تمایلی به نشان دادن این موضوع ندارند.

در عوض عواطفشان را با رفتارهای جسمانی قدرتمند، می پوشانند.

این شخصیت ها معمولاً چون پرشور و هیجان هستند، خشم و خستگی شان را به دیگران معطوف می دارند.

 

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

 

 

شخصیت های قرمز پررنگ احتیاج زیادی به بیان و ابراز شور و اشتیاق فیزیکی و عاطفی شان دارند،

و مجبورند که این شور و اشتیاق را از طریق بدن های فیزیکی شان بیان کنند.

این افراد برای برقراری ارتباط با احساسات درونی شان دچار چالش هستند.

لذا باید یاد بگیرند افکار و احساساتشان را با نزدیکانشان در میان بگذارند،

یا در مورد افکار و احساساتشان حرف بزنند.

 

قدم اول برای ابراز وجودی سالم این است که بتوانند احساساتشان را روشن و آگاهانه بیان کنند.

اگر این شخصیت ها از تعادل خارج شوند، ممکن است،

رفتارهای بسیار مخربی از خود بروز دهند و اگر امور در مسیر خودشان پیش نرود، ممکن است بیزار و منزجر شوند.

نیز اگر از قدرت خارج شوند، غضب آنها معمولاً در بدن های فیزیکی شان خالی می شود.

ممکن است ، در حین کارهای تهاجمی به طور ناخود آگاه همچون نیروهای فیزیکی

و حتی تخریب و ویرانی وسایل انسداد شدید انرژی در مراکز انرژی شان ایجاد کنند.

 

قرمز پررنگ، رنگ یک دندگی نیز می تواند باشد.

اگر ایشان تصمیمی گرفتند، دیگر تغییر یا توقف آن تصمیم برایشان مشکل است و بر حرفشان مصّر می مانند.

در حالی که باید یاد بگیرند و بفهمند که رهایی، پذیرش موقعیت های جدید و انعطاف پذیری، خصوصیاتی بسیار مهم هستند.

شخصیت های قرمز پررنگ معمولاً تجربیات گرانبار عاطفی دارند.

بدترین چیزی که برای آنان اتفاق می افتد بیان نکردن احساساتشان است.

 

ممکن است احساس کنند که مضطرب، بی توان و گران بار هستند

و هیچ دلیلی برای زندگی کردن ندارند.

در این هنگام عواطف فرو خورده در درون جمع می شود

و چالش ها و موانع بسیاری در زندگی برای آنان به وجود می آورد.

بنابراین، قرمزهای پررنگ باید نسبت به احساسات و عواطفشان آگاه باشند

و ابتکاری مثبت پیدا کنند تا انرژیهای قدرتمندشان را به بیرون هدایت کنند.

 

برای قرمزهای پررنگ گشاده رویی در مقابل دیگران کاری آسان نیست.

اگرچه که معمولاً ظاهراً غیرحساس و پرشور و شوق هستند،

اما احساسات و افکار درونی شان را پنهان می کنند.

آنها نیاز دارند که بفهمند حساس و آگاه بودن بدین معنا نیست که آنها قوی و قدرتمند نیستند.

ارتقاء حساسیت فیزیکی و عاطفی، قدمی مهم به سوی موفقیت و قدرت بخشی برای آنان است.

 

بیشتر بدانیم
اعتماد بنفس بالا، یک ضرورت حیاتی

● زندگی اجتماعی

شخصیت های قرمز پررنگ محتاط هستند،

قوانین و هنجارهای اجتماعی را به آسانی می پذیرند.

در واقع، این پذیرش به آنان حس اطمینان و تعلق می دهد.

قرمزهای پررنگ در تمام حیطه های اجتماعی یافت می شوند.

آنان مدد رسان های بی نظیری هستند و خانواده و ارتباطشان را با تمام قوا محافظت می نمایند.

 

قرمزهای پررنگ دوست دارند که با دوستانشان وقت خود را صرف نوشیدن و مشاهده کردن فوتبال و مسابقات بوکس کنند.

این کار برای آنان نوعی استراحت است و بیشتر ترجیح می دهند در باشگاهها باشند تا در خانه.

در زندگی به افراد دیگر نیاز دارند.

احساس ارتباط به آنان کمک می کند تا ترس از تنهایی در آنان از بین برود.

ارتباط کلامی فعالیت مورد علاقه شان نیست

آنها خیلی فصیح نیستند.

 

آنها جمع های ساده را به گفتگوهای فلسفی و هوشمندانه ترجیح می دهند.

حتی اگر در مهمانی شان سرشار از لذت شوند، باز هم مراقب کسانی که در جمعشان است، هستند.

آنها تنها با کسانی گشاده رو هستند که دوستان قدیمی شان هستند، یا آنکه می توانند به آنان اعتماد کنند.

قرمزهای پررنگ دوستدار کسانی هستند که از لحاظ سطح فهم و درک با آنان هم تراز هستند.

برای آنان، صحبت درباره ی دنیای جنبش، ورزش و موفقیت بسیار لذت بخش است.

اگرچه روحانیت یا مذهب در زندگی آنها مسأله ی چندان مهمی نیست،

اما آنها به خاطر لذت از جنبه های اجتماعی آن، به زیارت گاهها می روند.

آنها دور مکان های مذهبی جمع می شوند، اما در واقع چندان هم مذهبی نیستند.

واقعیت جسمانی و طبیعت، تجلی گاه خداست که به آنها مفهوم و تجربه ی واقعیت های مادی را می بخشد.

روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

 

● خوشایندی و صمیمیت

برای شخصیت های قرمز پررنگ زندگی در یک خویشاوندی حساس و بادوام

که از لحاظ عاطفی منبسط باشند، یک چالش است.

اگرچه آنها دوستدار این هستند که با دوستان به تفریح بپردازند،

اما به آنان اجازه نمی دهند که این ارتباط منجر به یک رابطه ی عمیق تری شود،

که حساسیت و صمیمیت واقعی را پیش آورد.

اما به محض آنکه یک زوج انتخاب کنند،

بسیار وفادار و پایبند او می شوند و با سربلندی از جفتشان مراقبت می کنند.

در وضعیت نیرومند، نظری سالم نسبت به روابط جنسی دارند.

برای آنان این رابطه یک مسأله بنیادین و جدایی ناپذیر از زندگی است.

این رابطه، یکی از راههای طبیعی ابراز و قدرت است.

ارضای جنسی، می تواند یکی از راههای ایجاد نشاط ذهنی باشد.

جنسیت حتی اگر با عشق آمیخته نباشد، لذت جسمانی و تجربه ای لذت بخش است.

 

آنها خودشان را از طریق بدن فیزیکی شان ابراز می دارند و لذت جنسی را وضعیت طبیعی بودن می دانند.

قرمزهای پررنگ باید برای خود وقتی داشته باشند.

زوج های این افراد باید به آنان اجازه دهند تا در حین این آزادی جسمانی و استقلال،

با گامهای خودشان، دنیایشان را کشف کنند.

شخصیت های قرمز پررنگ معمولاً با نارنجی – زردها یا قرمزهای پررنگ دیگر در رقابت هستند.

آنها بسیار مایلند که یکدیگر را درک کنند و حس مشابه پایداری،

اطمینان، نظرات جسمانی و رفتاری را با آنان در میان بگذارند.

قرمزهای پررنگ دوست دارند با آبی های آرام یا سبزهای آسوده باشند.

 

به هر تقدیر، ممکن است درک حساسیت و احساسات عمیق آنان

و نیاز آنها به ارتباط کلامی و عاطفی یک چالش ایجاد نماید.

با این وجود آنها خیلی چیزها از هم می آموزند.

معمولاً زردهای تجارب جالبی با قرمزهای پررنگ پرشور و هیجان دارند.

قرمزهای پررنگ در ارتباط با سفید ها و ارغوانی ها بسیار دچار مشکل می شوند.

این نوع شخصیت ها رنگ های مخالف در طیف هستند،

بنابراین زندگی را بسیار متفاوت تجربه می کنند.

 

بیشتر بدانیم
یوگا تحفه ی هندوستان

شفقت، درک متقابل و آگاهی دو جانبه می تواند به این دو نوع شخصیت کمک کند تا به یکدیگر مرتبط شوند.

قرمز پررنگ ها با جاه طلبی و قدرت ذهنی سبزهای پررنگ به مخالفت برمی خیزند،

و ممکن است بنفش ها یا نیلی ها برای قرمزهای پررنگ که ادراکاتی،

دیگرایانه دارند بیش از حد روحانی یا بصری باشند.

شخصیت های قرمز پررنگ در تمام روابط احتیاج دارند که فضای فیزیکی کافی برای خودشان داشته باشند،

آنان با روابط صرفاً عاطفی، ذهنی و روحی مخالفت می کنند و باید روابطشان در یک سطح فیزیکی واقعی باشد.

 

آنها نمی توانند آرام و آسوده باشند.

 

● امور مالی و شغلی

شخصیت های قرمز پررنگ همیشه پرکار، سخت کوش و مقاوم هستند.

در هر جا که نیاز باشد، قدرت جسمانی و توانایی ایشان می درخشد.

آنان در به اتمام رساندن پروژه ها عالی هستند،

زیرا پایمردی عظیمی دارند و جایی که خیلی ها قادر نیستند،

آنان خود را به محدودیت ها سازگار می سازند.

قرمزهای پررنگ می خواهند آنچه را که انجام می دهند ” ببینند”.

 

آنها نیاز دارند تا نتایج فوری و عینی به دست آورند

و نیز نیاز به کنترل درآمد کار سختشان دارند.

آنها به روشنی از افکار و فعالیت های سخت لذت می برند.

اگر قرمزهای پررنگ در یک تعادل و هماهنگی باشند،

در کار و بازی گروهی، کارآیی بالایی دارند.

آنها به خاطر اشتیاق و قدرتشان قادرند در محیط کاری، نقش مهمی را ایفا کنند.

 

تا زمانی که قادرند تعادل عاطفی و نیروهای جسمانی شان را حفظ کنند،

از طرف همکارانشان مورد پذیرش و تشویق قرار می گیرند.

اگر یک گرایش مثبت، شخصیت قرمزهای پررنگ را حفظ و حمایت کند،

می توانند بر چالش ها فایق آیند.

آنها به اندازه کافی مقاومت و انرژی جسمانی دارند،

تا به طور قطع به هر چیزی بپردازند.

 

بدن فیزیکی آنان به طور چشمگیری از بیشتر افراد قوی تر است.

یکی از راهها این است که در طول تلاش و پیکارشان با نیروی خشمشان مدارا کنند.

برای رسیدن به این هدف باید ذهنی باز و متعادل و عواطفی شفاف داشته باشند.

برای آنکه این شخصیت ها بتوانند زندگی شان را به یک هماهنگی و غنا برسانند،

باید به فراسوی مکانیسم های اساسی بقا و فعالیت های فیزیکی بروند

و این انرژیها را به سوی مسؤلیت های شخصی و مبتکرانه با یک منظرگاه مثبت از زندگی، تبدیل نمایند.

 

به مفهوم اطمینانی است که به نوبه خود ابراز و توانایی هایی را برای کشف واقعیت فیزیکی خلق می کند.

در غیر این صورت پول برای قرمزهای پررنگ بسیار کم معنی است.

همین قدر که آنان توانایی یک زندگی راحت را داشته باشند، خوشحال و قانع می شوند.

وقتی قرمزهای پررنگ کم قدرت می شوند،

معمولاً به مبارزه شدیدی برای بقا می پردازند.

اگرچه آنها با یک سبک خاص زندگی می کنند،

اما ممکن است بعضی اوقات برای کسب درآمد دچار بحران شوند.

ترس آنها از تداوم و همچنین ترس از مرگ از خطرناکترین مشکلات و موانعی است که باید بر آن فایق آیند.

یک دیدگاه مثبت به زندگی و آگاهی ازانرژی قدرتمند جسمانی شان به آنان تعادلی می دهد تا با کمک آن پیروز شوند.

برخی از مشاغل قرمز پررنگ عبارت است از:

مکانیک، کشاورز، راننده ی کامیون، متصدی بار، کارگر اثاث کشی، کارگر ساختمان، محافظ (بادی گارد)، پلیس، آتش نشان، بوکسر یا جراح.

 

بیشتر بدانیم
عزت نفس چیست و آیا داشتن عزت نفس ضروری است؟

● سلامت ، بهبود و رشد

برای این که قرمزهای پررنگ در یک هماهنگی باقی بمانند،

باید تمام توانایی های بالقوه شان را بروز دهند.

آنها نیاز دارند که راههایی مبتکرانه و عملی برای استفاده از قدرت های جسمانی شان پیدا کنند.

ورزش، ساختمان سازی، تعمیر ماشین، کار در باغ،

یا دیگر فعالیت های فیزیکی به آنان کمک می کند تا قدرت مبتکرانه شان را تخلیه نمایند.

شخصیت های قرمز پررنگ به خاطر نیروی جسمانی وافری که دارند

برای استراحت یا آرام شدنشان دچار مشکل می شوند.

 

کلید آن یک راه ابراز وجود متعادل برای قدرت شدید آنان است.

آنان باید راهی مثبت ، سالم و مطمئن پیدا کنند تا انرژی فیزیکی و عاطفی شدیدشان را بیان نمایند.

این راهها ممکن است تمرین یا ورزش تراپی و شکل های مختلف و مبتکرانه جسمانی باشند.

آنها قدرت هاشان را در یک راه مبتکرانه مثلاً آزاد سازی انرژی جسمانی / عاطفی

(بدون آن که به خودشان و دیگران صدمه بزنند) می آزمایند.

اگر یک زمان طولانی استراحت نکنند و با احساساتشان در تماس نباشند، انرژی حیاتی شان تخلیه می شود

 

شخصیت های قرمز پررنگ همچنین احتیاج دارند که اعتقاداتی مثبت را برای خودشان پای گذاری کنند.

رهایی ذهن، توأم با اشتیاق به آنها کمک شایانی برای به دست آوردن اهداف و آرزوهاشان می کند.

تفکر مثبت مهم ترین چیزی است که به آنان کمک می کند، زندگی شخصی شان را استادانه کنترل نمایند.

اگر قرمزهای پررنگ بتوانند احساسات درونی شان را قسمت کنند

و روابطی عمیق تر ایجاد نمایند دنیایی هماهنگ از گنجینه ی آگاهی می یابند.

 

برای آزاد سازی انرژی قدرتمند زندگی،

آگاهی از احساسات راستین و یافتن راهی مبتکرانه برای ابراز وجود راههای بسیار ارزشمند و مهم هستند.

به محض اینکه قرمز پررنگ تصمیمی راسخ می گیرد

که انرژی اش را به سوی رشد و توسعه ی شخصی جاری سازد،

زندگی اش سرشار از تجربه ی عظیم موفقیت و شادی می شود.

فقط باید بدانند که زندگی علاوه بر جنبه ی جسمانی، چیز بیشتری نیز دارد.

وقتی تشخیص می دهند که هر کس خود باید سرنوشتش را رقم بزند،

و وقتی درک مثبت کافی را دارند، به مدخل نیروها می آیند و زندگی شان را در مسیر سالم، تغییر می دهند.

 

قرمزهای پررنگ نیاز به تحرک جسمانی دارند.

نه تنها تماشای ورزش، بلکه شرکت فعال در یک فعالیت منظم به هماهنگی آنها با نیروی خلاق عاطفی شان کمک می کند.

تمام فعالیت های فیزیکی و ورزش ها توأم با آگاهی و حساسیت برای شخصیت های قرمز پررنگ مفید و سود بخش است.

تلاش عملی و تغییرات برای شخصیت های قرمزپررنگ باید با بدن فیزیکی شروع شود.

برای قرمز پررنگ، یک رژیم غذایی مقوی و مناسب، اساس سلامت بدن/ ذهن است.

خوردن غذای سبک، کم چرب و مقوی، نه تنها انرژی فیزیکی بیشتری را فراهم می سازد، بلکه سموم بدن را آزاد می سازد.

 

قدم اساسی برای قرمزهای پررنگ واگذاری مسؤولیت زندگی بر دوش خودشان است.

به محض اینکه تصمیمی آگاهانه برای تغییر آگاهی بیرونی بقا می گیرند

و آن را به حس دورنی مسؤولیت برای عملکرد، افکار و احساسات تبدیل می کنند،

رشدی باورنکردنی و قدرتی ورای تصور را تجربه می کنند.

دکتر برازنده، تینا قیصری، محمد امین 

آواتار ادمین کابوکادمین کابوک

مرکز هیپنوتیزم کابوک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
دیدگاه‌ها

0