مراقبه ارتعاشي

رای دهی: 2 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

 مراقبه نظری یا مراقبه ارتعاشی

 مراقبه ارتعاشي

 

    در اين تكنيك كه به مراقبه نظري نيز معروف و شناخته شده است‌، از تكرار مدام يك واژه يا صدا به عنوان نقطه كانوني و اصلیاش استفاده به عمل میآيد. مراقبه ارتعاشي براي افرادي مناسب است كه ايجاد سر و صدا را مسيري براي آرامش دروني در نظر میگيرند. 
    به ما ياد داده‌اند كه مثل بچه‌هاي كوچك‌، مؤدب‌، آرام و ساكت باشيم‌. تخليه سر و صدا به ما كمك میكند كه استرس و فشارهاي روحي و عصبي را از وجودمان تخليه كنيم‌. در اينجا به نحوه اين تكنيك‌، اشاره كرده‌ايم‌: 
    روي پاهايتان بايستيد: در حالي كه پاهايتان به عرض شانه‌هايتان باز هستند، زانوهاتان كمي خميده و سنگيني بدنتان روي ناحيه پشت تان قرار دارد، بايستيد، گويي قصد چمباتمه زدن (سرپا نشستن‌) را داريد. يا در صورت تمايل‌، كف زمين بنشينيد يا دراز بكشيد. در حالي كه دستانتان را در اطراف بدنتان يا روي پشت‌تان قرار داده‌ايد، بدنتان را شل و راحت كنيد. مراقبه را با كشيدن چند نفس عميق و پاكسازي كننده آغاز نماييد. 
    واژه‌اي را انتخاب كنيد (هر واژه‌اي كه دوست داريد): 
    واژه‌اي را برگزينيد كه حروف بي صدا و صدادار متناوبي (يك در ميان‌) را دارا باشد، مثل‌: "Serenity" (آرامش‌). واژه‌اي را كه بر میگزينيد، لزوماً، نبايستي واژه‌اي مذهبي باشد. فقط بايد واژه‌اي باشد كه در هنگام ادا كردنش‌، به شما احساس خوبي دست دهد. 
    بعد از خودتان‌، واژه را مدام تكرار كنيد: 
    واژه را تكرار كنيد، آن را دم بگيريد، توجه و حواستان را روي چيزي به غير از تكرار مداوم آن واژه متمركز نكنيد. بگذاريد صداي آن واژه تمام وجودتان را به ارتعاش و لرزش در آورد. بگذاريد در وجودتان بپيچد و آن را به لرزه در آورد، در آن طنين انداز شود. بگذاريد طنين و ارتعاش آن واژه‌، وارد دستها و پاهايتان شود. بگذاريد در حالي كه آن واژه را دم گرفته‌ايد و مدام تكرار میكنيد، آن واژه عضلات و ماهيچه‌هاي بدنتان را به ارتعاش و لرزه در آورد. 
    برخي از افراد، وقتي عصبی، نگران و ناآرام هستند، عضلات بدنشان را منقبض میكنند. مهم اين است كه صداي واژه را آن چنان در بدنتان به چرخش در آوريد كه بتوانيد انقباض‌، تنش و گرفتگي موجود در عضلات و ماهيچه‌هايتان را تخليه كنيد. به اين ترتيب‌، به حالت و وضعيتي از آرامش متفكرانه دست میيابيد كه آرامشي عظيم و عميق تمام وجودتان را در بر میگيرد

   مثال برای واژه های فارسی : خوبم  * عالیم *با نشاطم *شادم و... در کل هر واژه ای که به شما حس خوبی را منتقل کند مفید تر از واژگان عربی یا سانسکریت است 

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.